Text Box: ی ی Star Fighter
:  :  36 ی
       :  5/26  ی
ی ی :   
                
                1, 2, 3
                ی 
                 ی
                100 ی

Text Box: -	 ی ǁی  ی ی ی ǘ ی  ی ی ی یی.
-	  ی   یی.

-         ǁی Ԙ ی ی ȁی.

 
 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140701_173127.jpg

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140628_163458.jpg

 

Text Box: -	       Ԙ ی  ی.

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140628_185200.jpg

 

Text Box: -	   ی 1 , 2 , 3  ȍی.
Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140628_192113.jpg

 

 

 

 

Text Box: -	Ӂ ی یј ی ی ͘   Ә ȍی.
Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140628_192418.jpg

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140628_192602.jpg

 

Text Box: -	  ی  ی ی .
Text Box: -	 یی  یی  ȍی.
 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140629_170917.jpg

 

 

 

Text Box: -	  ی یی   ی Ԙ ی  ȍی.
Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140629_171340.jpg

 

 

 

Text Box: -	  ی ȍی.
Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140629_172916.jpg

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140629_173013.jpg

 

Text Box: -	ی    یی  Ȑ ی   .
-	   ی  ی  Ӂ ی  یی.

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140629_182435.jpg

 

Text Box: -	  ی   ی     ی  ی  ی.   ی 123  ͘ یی.

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140629_183959.jpg

 

Text Box: -	  ی   Ԙ ی ȍی.

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140629_190147.jpg

 

 

Text Box: -	   ی   .
-	 ی  یی ی  ی.
-	ی    ی   ی Șی.  ی ی ی   Ӂ ی  ی ی  ی.

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140630_163724.jpg

 

Text Box: -	  یی   ی ی ی  ی یی.
-	     ی   ی   یی.
-	ی ی  ی  ی ی یی , ی.
-

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140630_190643.jpg

 

Text Box: -	   ی

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140701_165959.jpg

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140701_170027.jpg

 

 

Text Box: -	ǁی  . 100    ی , ǁی  . ǁی      یی.

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\ژ  ی \ی \ј\New folder\ ی\star fighter\pic\20140701_161129.jpg